12.01.2014

 

VBs VENNERS VEDTÆGTER

 

 

1.  Foreningens navn er VB's Venner 

2.  Foreningen er absolut upolitisk
 
3.  Foreningen er en sammenslutning af VB interesserede, som ved medlemskab søger at støtte
     breddeidrætten i Vejle Boldklub.

4.  Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
 
5.  Ansøgning om støtte stiles direkte til VB's Venners bestyrelse, der alene træffer afgørelsen.
 
6.  Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
 
7.  Anmodning om optagelse kan ske til bestyrelsen eller gennem et medlem. Bestyrelsen skal godkende
     optagelsen. Udmeldelse skal, for at være lovlig, ske skriftligt til foreningen.
 
8.  Foreningen ledes af en bestyrelse på fem til otte medlemmer.
     Formand - næstformand - kasserer - sekretær samt en til fire bestyrelsesmedlemmer.
     Formanden vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår
     med to til fire hvert andet år. Valget, der gælder for to år af gangen, sker ved afstemning på den ordinære
     generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal. Datoen fastsættes af bestyrelsen,
     der giver medlemmer meddelelse mindst 14 dage før i dagspressen.
 
9.  På generalforsamlingen vælges én suppleant til bestyrelsen.
 
10. På generalforsamlingen vælges to revisorer og en revisor suppleant.
 
11. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg.
 
12. På generalforsamlingen aflægger formanden og kassereren beretning om foreningens virksomhed
      i det forgangne år.
      Eventuelle indkomne forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en generalforsamling,
      være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
 
13. Al forfalden kontingent skal være betalt inden en generalforsamlings afholdelse. Restance kan medføre
      medlemstab og tab af stemmeret på generalforsamlingen. 
 
14. Et hvert medlem, der direkte eller indirekte på en alvorlig måde skader VB's Venner ved upassende
      optræden eller handling, kan på et møde eller en generalforsamling ekskluderes af foreningen.
 
15. Bestyrelsen  kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
      Bestyrelsen kan indkalde  til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der indsendes motiveret
      skriftligt anmodning herom, underskrevet af mindst 25 medlemmer af foreningen. Ekstraordinær
      generalforsamling indkaldes på samme måde, som en ordinær generalforsamling.
 
16. Vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen, skal ske på 2 på hinanden følgende ekstra ordinære
      generalforsamlinger, hvor mindst 5/6 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
 
17. I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens midler og ejendele til Vejle Boldklub.
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 18 september 1950 og ændret på
generalforsamlingerne 27. marts 1963, 6. oktober 1971, 4. oktober 1972, 17. maj 1979,
30. maj 1994, 11. juni 1996, 28. februar 2005, 10. marts 2008, 24. februar 2011, 11. januar 2014 og
28. januar 2017